จำนวนผู้เยี่ยมชม
13214
User Online : 3

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน            โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว  ได้ก่อตั้งขี้นในปี  พ.ศ. 2535  โดย พ.ท.ชลินทร์      พลอยแก้ว ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการศึกษา  พัฒนาเด็กวัย 3-5 ปี  ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพ  เป็นเด็กดี  มีความสุข  ฉลาดคิด  ฉลาดทำ  นำในเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

ความภาคภูมิใจ


            โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

6/56  ซอยบรมราชชนนี  74  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170
โทร. 0-2441-2587 , โทรสาร. 0-2441-2912 , E-mail : ploykaew_999@hotmail.com